Osuuskunta Uusruukki -säännöt

1 § Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Uusruukki. Osuuskunnan kotikunta on Vesilahti.

 

2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoitus

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluita ja etuja jäsenilleen ja käyttäjilleen. Osuuskunta pyrkii sijoittamaan liiketoimintansa tuloksen pääsääntöisesti toimintansa laajentamiseen, minkä päämääränä on luoda ja hallita luonnonmukaisten tilakokonaisuuksien ympärille rakentuvia hyvinvointiyhteisöjä. Näiden elämä järjestetään yhteiskunnallisen kolmijäsennyksen periaattein.

 

3 § Osuuskunnan toimiala

Osuuskunnan toimialat ovat: 1) jakamistalous, 2) päivittäis- ja käyttötavaroiden vähittäiskauppa, 3) alkutuotanto ja siihen liittyvä jatkojalostus, 4) matkailu-, virkistys- ja hoivapalvelut, 5) työvoiman vuokraus, 6) kiinteistöjen rakennuttaminen, rakentaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa, 7) arvopapereiden omistus, hallinta ja kauppa sekä 8) muu osuuskunnan toiminnan tarkoitusta palveleva laillinen liiketoiminta. Osuuskunta voi tarjota palveluitaan myös muille kuin jäsenille.

 

4§ Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen sekä jäsenen velvoitteet

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksu maksettu.

 

Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on viime kädessä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen. Jokaisen osuuskunnan jäsenen on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että osuuskunnan toiminnan tulos pääosin käytetään osuuskunnan toiminnan laajentamiseen ja osuuskunnan päämäärän edistämiseen.

 

5§ Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Jäsen saa erota osuuskunnasta vasta 6 kuukauden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

 

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

 

6§ Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. 

 

7§ Osuudet ja osuuksien merkintä

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Hallitus voi päättää uusien osuuksien antamisesta.

 

8§ Osuudesta maksetun määrän palauttaminen

Jäsenyyden päättyessä ja osuuden lakatessa osuudesta palautetaan vähintään osuudesta osuuspääomaan merkitty määrä ja enintään merkintähinta siten kun osuusantia koskevassa päätöksessä määrätään siten ja niillä edellytyksillä kuin osuuskuntalain 17 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä määrätään.

 

9§ Osakkeet ja osakkeiden merkintä

Osuuskunnan hallitus voi päättää osakeannin järjestämisestä. Osuuskunnan osakkeita tarjotaan markkinoille osuuskunnan toiminnan laajentamiseksi ja päämäärän tukemiseksi. Yksi osake tuottaa yhden äänen osakkeenomistajien seurantaryhmässä, joka valitsee keskuudestaan ehdokkaan osuuskunnan hallituksen jäseneksi kahden vuoden jaksolle.

 

Osakkeen merkintähinta merkitään 95% sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja 5% osakepääomaan.

 

Osake ei tuota äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa.

 

10§ Liittymismaksu

Osuuskunnan jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun, jonka määrästä päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus. Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksut kolmannelle erotessaan osuuskunnasta.

 

 

11 § Lahjat ja ylijäämän jako

Osuuskunta voi antaa lahjoja oman päämääränsä tukemiseen tai sitä edistävän työn palkitsemiseen tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen joko hallituksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksellä. 

 

Jos ylijäämää jaetaan, tulee tilikauden ylijäämästä vähintään puolet käyttää osuuskunnan edellä 2 §:ssä määriteltyyn tarkoitukseen.

 

Loput ylijäämästä, huomioiden mahdollinen siirto vararahastoon, voidaan hallituksen ehdotuksesta osuuskunnan kokouksen päätöksellä jakaa jäsenten ja/tai osakkaiden kesken, jäsenten osuuksien ja osakkeiden suhteessa siten, että yksi osake tuottaa saman jako-osuuden kuin yksi osuus. Loput ylijäämästä voidaan siirtää myös kokonaan tai osin vapaan oman pääoman rahastoon. 

 

Varoja voidaan jakaa vapaan pääoman rahastosta jäsenille ja osakkaille osuutta palautettaessa, osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa. Osuutta palautettaessa, osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa jäsenillä ja osakkailla on oikeus, merkintähinnan lisäksi, osuuskunnan kokouksen päättämään osuuksien ja osakkeiden suhteessa määrättyyn laskennalliseen osuuteen vapaan oman pääoman rahastosta. Tällöin osuuksien ja osakkeiden jako-osuudet voidaan päättää erikseen.

 

Osuuskunta voi hankkia ja lunastaa omia osuuksia ja osakkeita, muuten kuin jäsenten ja osakkaiden osuuksien ja osakkeiden mukaisessa suhteessa, hallituksen todettua jäsenen tai muun taloudellisen tilanteen näin vaativan. Tällöin osuudet ja osakkeet hankitaan ja lunastetaan nimellisarvolla, johon lisätään osuuskunnan kokouksen päättämä osuuksien ja osakkeiden suhteessa määrätty laskennallinen osuus vapaan oman pääoman rahastosta.

 

Varoja jaettaessa osuus- ja osakepääoman sekä vararahaston alentamisessa, osuuskunnan purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa omaa pääomaa käytetään yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen osuuskuntakokouksen päättämällä tavalla.

 

12 § Lunastus -ja suostumuslauseke

 

Ensisijaisesti osuuskunnalla tai toissijaisesti ensin jäsenellä ja sitten osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin osuuskunnalta toiselle osapuolelle siirtyvä osake.

 

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan osuuskunnan hallituksen suostumus.

 

13§ Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan kokoukset ovat varsinainen osuuskunnan kokous sekä mahdolliset ylimääräiset osuuskunnan kokoukset.

 

Osuuskunnan kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää joko postin tai sähköpostin välityksellä. Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Varsinaisessa kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä, hallitukselle maksettavista palkkioista, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja valittava tarvittavat hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tämän sijainen.

 

14 § Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.

 

15§ Toimitusjohtaja

Hallitus voi valita osuuskunnalle toimitusjohtajan.

 

16§ Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

 


Kerro meistä kaverille!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja vinkkaa meistä kavereillesi.

Pistetään sana kiertämään!

OSUUSKUNTA UUSRUUKKI
Y-tunnus 2802916-3

info@uusruukki.com

Ruisvainiontie 24, 37470 Vesilahti

050 432 9530 

Seuraa Facebookissa!

Seuraa Instagramissa @uusruukki